D’Ziil vun den AvEx ass, datt déi Jugendlecher sech zu selbststaennegen an verantwortungsbewossten Menschen entwéckeln. D’AvEx leieren selwer Aktivitéiten z’organiseieren, wou sie an Gruppen zesummen schaffen an probeieren hier , virdrun festgelueten, Ziiler z’erreechen. (Learning by doing) D’Jugendlecher leieren Verantwortung vis-á-vis vum Grupp an vis-á-vis vun hierer Aktivitéit z’iwwerhuelen. D’AvEx liewen no Regelen, déi wichteg fir d’Zesummenliewen sin an wou all Jugendlecher sech awer nach individuell entfaalen kann.
Mir leen och groussen Waert ob eng eegen Meenung an en kritesch Denken. D’Jugendlecher sollen sech an der Gesellschaft positionneieren an en kritisch Denken entwéckeln, wou se nët emmer alles unhuelen waat hinnen gesoot gëtt. Ebenfalls sollen se leieren konstruktiv Kritik unzehuelen, déi hinnen op hierem Wee als Weeweiser dengen kennen.
D’AvEx sollen sech individuell Ziiler setzen, déi sie an deenen drai Joer erreechen wellen. Sie sollen d’Méiglechkeet hun hier Talenter z’entfaalen an an onbekaanten Domainer hier Fähegkeeten enner Beweis stellen.
Dobäi gin se tatkräfteg vun hieren Cheffen ennerstetzt. D’Cheffen spillen an dëser Branche nemmen eng Niewenroll. Sie hellefen an ennerstetzen déi Jugendlecher bei hieren Aktivitéiten. Dësst geet nemmen op Grond vun enger Vertrauensbasis, wou d’Jugendlecher sech emmer hieren Cheffen uvertrauen kennen an zesummen eng Léisung zum Problem fannen.

 

Badger
Badger sollen d’Jugendlecher sain Wëssen an Können an Beraicher steigeren an sie sollen och eng Herausfuerderung sin fir nai Saachen auszeprobeieren.
Am Ganzen gin et 18 Badger. Dëss Badger kréien d’Jugendlecher um Camp an enger festlecher Zeremonie vun hieren Cheffen iwwerreecht. D’Jugendlecher kréien deen Badge an deem Gebiet, wou sie sech Méih gin hun an hiert Bescht gemaacht hun fir hiert Kënnen an deem Beräich z’entweckeln.

 

Verspriechen
Mam Verspriechen versprecht den Jugendlechen nët nemmen an den Scouten no den Prinzipien vum Scoutissem/Guidissem ze liewen, mee datt dess Prinzipien och en Deel vun sengem Liewen aus maan. Mam Verspriechen gin wichteg Waerter ernannt, wou den Jugendlechen sech verpflicht dess Waerter an ze haalen. Dess Verspriechen get natierlech op fraiwelleger Basis gemaach.

 

Brevet
Den Brevet ass den Haaptbadge vun den AvEx. Et ass en Pins, deen een dono un den Foulardsrang pinsen kann. Den Brevet kréien d’Jugendlecher, déi sech voll an ganz fir hieren Scoutsgrupp an Kameroden engageieren. Et geet em déi individuell Weiderentwecklung vum Jugendlechen par rapport vun senger Trupp. Et gellt fir sech anzesetzen an seng Trupp matzerappen . Et keint een vun engem “Ennercheff” schwaetzen, deen sech sengen Verantwortungen vis-á-vis vum Grupp bewosst ass an deen sech engageiert den Grupp am Equiliber ze haalen. Deen Jugendlechen dréit dozou bai, datt et zu engem harmoneschen Grupp get, wou hien souwuel eng Virbildspersoun als och eng Vertrauenspersoun fir seng Kameroden ass.