Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasi an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.
Effektiv, Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joër sinn immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen……, och wann hautdësdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenzë probéieren, dëse Bediirfnësser vum Kand entgéint ze wiirken andeems se d´Erliefnëssfähegkeet versichen ze ënnerdrécken.

d’Wellef
“Eis scouten hunn extra gudd Aktivitéiten. Mir ginn an d’Schwemm, Besch, mir baken, bastelen, spillen (bannen an bausen), an wann chrëchtdag ass dann verkaafen mir selbst gebastelt sachen. Mir hun “cool” cheffen dei eis emmer super versammlungen virbereden an sie ginn eis gudd scouten ausbildung .Mir hun soguert een eck fir eis. Et ginn der am gansen 6 cheffen an ongefeier 30 kanner. Mir machen vill Aktivitéiten an zum schluss vum joer machen mir een Camp vun enger woch.”

Bei eis Doheem
Mir Wëllef sinn am BESCHHAUS um Sennengerbierg doheem. Eisen Sall as um Rez-de-chaussée an huet ee grousse Kamain. Mir hun an eisem Sall och en Lieseck an un den Maueren hänken vill Plakater déi mir selwer gemaach hun.

Vun eisem Sall kennt een eraus an eisen Haff a bei de Préau. Ausserdeem hu mer nach eng grouss Wiss ronderem de Chalet. Spiller dobaussen gehéiren zu all Versammlung.

Hannert dem Beschhaus hun mir een riesegen Bësch, den Gréngewald. Do hu mir och schon oft Spiller gemaach.